• Regulamin ogólny

  I. Korzystanie z obiektu i usług

  1. Godziny otwarcia Baltica Wellness & Spa zawarte są na stronie: www.spabaltica.pl/kontakt
   Obiekt zastrzega możliwość zmian godzin otwarcia.
  2. Zakup biletu wstępu do Strefy Wellness lub/i zakup innych usług z oferty Baltica Wellness & Spa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Baltica Wellness & Spa oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  3. Osoby przebywające na terenie Baltica Wellness & Spa zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  4. Osoby przebywające na terenie Baltica Wellness & Spa zobowiązane są do skorzystania z szatni mieszczącej się na parterze obiektu.
  5. Do skorzystania z usług świadczonych przez Baltica Wellness & Spa uprawnieni są Goście, którzy wykupili jednostkową usługę lub usługi albo wstęp do Strefy Wellness, a także Goście, którzy legitymują się wskazanymi w niniejszym Regulaminie: : Karnetem, Pakietem Day-Spa, Kartą Podarunkową lub Prezentem Spa. Uprawnienie do korzystania z usług ogranicza się do tych usług, do których zostało nabyte.
  6. Uiszczona opłata  za niewykorzystane bilety wstępu, usługi oraz w przypadku wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, nie podlega zwrotowi.
  7. Pobyt na terenie Baltica Wellness & Spa służy wypoczynkowi. Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.
  8. Nie będą wpuszczane na teren Baltica Wellness & Spa osoby:
   8.1. pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających,
   8.2. osoby zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z normami zachowania przyjętymi w obiektach typu centrum Spa.
  9. Na terenie Baltica Wellness & Spa zakazane jest:
   9.1. palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,
   9.2. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,
   9.3. wnoszenie i spożywanie napojów bezalkoholowych oraz jedzenia
   9.4. wnoszenie szklanych przedmiotów,
   9.5. wprowadzanie psów i innych zwierząt,
   9.6. handel i akwizycja. W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika Baltica Wellness & Spa osoba łamiąca zakaz opuści Obiekt. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą Kierownictwa Obiektu.
  10. Z oferty Odnowy Biologicznej mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą poddać się zabiegowi za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. Podpis należy złożyć osobiście, oświadczenia dostępne są na recepcji Spa.
  11. Prowadzący Baltica Wellness & Spa w celu zapewnienia należytego porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu oraz sprawnego jego funkcjonowania, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych i/lub do odmowy wstępu na teren Baltica Wellness & Spa.
  12. Za usługi świadczone przez Baltica Wellness & Spa istnieje możliwość dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać najpóźniej 5 dni  przed umówionym zabiegiem.
  13. Pracownicy Baltica Wellness & Spa są uprawnieni do przerwania wykonywania zabiegu w przypadku:
   13.1. podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia,
   13.2. niestosownego zachowania Gościa.
  14. Na terenie Baltica Wellness & Spa zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec Baltica Wellness & Spa lub Pazim Sp. z o.o. Przez działalność konkurencyjną rozumie się odpłatne lub nieodpłatne oferowanie lub wykonywanie czynności o profilu zbliżonym do usług świadczonych przez Baltica Wellness & Spa, w szczególności w zakresie:
   14.1. odnowy biologicznej,
   14.2. zabiegów relaksacyjnych (w tym masażu).
  15. Z uwagi na dbałość o wysoki standard usług oraz względy zdrowotne i bezpieczeństwa zabronione jest prowadzenie jakiegokolwiek instruktażu, przez osoby inne niż pracownicy Baltica Wellness & Spa.
  16. Bez zgody Dyrektora Baltica Wellness & Spa zabronione jest prowadzenie na terenie obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie.
  17. Do zabiegów rehabilitacyjnych Pazim Sp. z o.o. będzie wystawiać fakturę z obowiązującą stawką VAT.
  18. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kierownikowi Baltica Wellness & Spa bądź mailem na adres: reklamacje@spabaltica.pl.
  19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu Baltica Wellness & Spa są zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i podporządkować się nakazom pracowników Baltica Wellness & Spa.
  20. W przypadku zagubienia, zanieczyszczenia lub zagubienia przedmiotów bądź urządzeń stanowiących wyposażenie Baltica Wellness & Spa, Goście zobowiązani są do naprawienia spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.
  21. Baltica Wellness & Spa nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu osób uczestniczących w zajęciach spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Baltica Wellness & Spa albo nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu lub instrukcji albo poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.
  22. Zmiany Regulaminu oraz cennika Baltica Wellness & Spa podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści na recepcji oraz opublikowanie na stronie internetowej.
  23. Aktualny Regulamin jest dostępny w każdej recepcji Baltica Wellness & Spa oraz na www.spabaltica.pl.

  II. Karnety, Karty Podarunkowe, Pakiety Day-Spa, Prezenty Spa

  1. Kupujący jak również Posiadacz Karnetu, Karty Podarunkowej, Prezentu Spa lub Pakietu Day-Spa zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  2. Baltica Wellness & Spa  oferuje w sprzedaży Karnety, Karty Podarunkowe, Pakiety Day-Spa i Prezenty Spa, które uprawniają do korzystania z usług Baltica Wellness & Spa na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Karnety, Karty Podarunkowe, Pakiety Day-Spa i Prezenty Spa, uprawniają do skorzystania z usług Baltica Wellness & Spa, na które zostały wystawione wyłącznie w okresie ważności, określonym na dokumencie Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa.
  4. Niewykorzystanie Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa powoduje utratę ich ważności.
  5. Po upływie okresu ważności Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa, uprawniony nie może żądać od Baltica Wellness & Spa wykonania usługi, do której dokument uprawniał, ani wystąpić wobec Baltica Wellness & Spa z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z tą usługą, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
  6. W przypadku, gdy w okresie ważności Karnetu, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa, uprawniony nie wykorzysta usług, do których dokumenty te upoważniały, kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi.
  7. Zabrania się odsprzedawania Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa i Prezentu Spa osobom trzecim.
  8. Baltica Wellness & Spa nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa.
  9. Baltica Wellness & Spa ma prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Karnetów, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa, które są nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone. W takim przypadku dokument uznany zostanie przez Baltica Wellness & Spa za nie-ważny, bez prawa otrzymania dokumentu zastępczego.
  10. Baltica Wellness & Spa nie będzie świadczyć usług na podstawie nieautentycznych Karnetów, Kart Podarunkowych, Pakietów Day-Spa lub Prezentów Spa. W razie uzasadnionych wątpli-wości co do autentyczności Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa, Baltica Wellness & Spa zastrzega sobie prawo do wstrzymania się z wykonaniem usługi do czasu zbadania dokumentu. W razie odkrycia nieautentyczności dokumentu Baltica Wellness & Spa zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
  11. Karnet, Karta Podarunkowa, Pakiet Day-Spa ani Prezent Spa nie są środkami płatniczym. Nie mogą zostać zamienione na gotówkę zarówno w całości, jak i częściowo, ani nie podlegają wymianie na inne Karnety, Karty Podarunkowe, Pakiety Day-Spa, Prezenty Spa lub usługi inne niż te, do których uprawniają.
  12. Zakup Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie. Przyjęcie Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa przez ich Posiadacza stanowi potwierdzenie, że Posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
  13. Kupujący Karnet, Kartę Podarunkową, Pakiet Day-Spa lub Prezent Spa zobowiązany jest przed przekazaniem dokumentu poinformować Posiadacza o warunkach korzystania z Karnetów, Kart Podarunkowych, Pakietów Day-Spa lub Prezentów Spa zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. W przypadku nie udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zwolnić Baltica Wellness & Spa ze zobowiązań wobec Posiadacza Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa.
  14. Zabieg nie może zostać wykonany bez okazania Karty Podarunkowej, Karnetu, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa, chociażby rezerwacja została już dokonana.
  15. Do zgubionych Kart Podarunkowych, Karnetów, Pakietów Day-Spa lub Prezentów Spa nie ma możliwości wystawienia duplikatu.

  A. Karnety

  1. Baltica Wellness & Spa posiada w ofercie następujące rodzaje Karnetów:
   1.1. Karnety do Strefy Wellness
   1.2. Karnet na serię zabiegów
   1.3. Karnety typu Open.
  2. W przypadku karnetów typu Open, Baltica Wellness & Spa ma prawo do sprawdzenia danych osobowych Klienta  chcącego skorzystać z tego typu karnetu.
  3. Karnet typu Open uprawnia do korzystania z usługi świadczonej przez Baltica Wellness & Spa wyłącznie osobę wskazaną na Karnecie [„Posiadacz Karnetu”]. Jeżeli kupujący Karnet [„Kupujący”] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Karnetu następuje najpóźniej przy pierwszym wejściu do Baltica Wellness & Spa poprzez poczynienie odpowiedniej wzmianki na Karnecie przez pracownika Baltica Wellness & Spa. Posiadacz Karnetu typu Open uprawniony jest do korzystania z usługi raz dziennie. Ze względów zdrowotnych zalecany czas przebywania w Strefie Wellness nie powinien przekraczać 5 godzin dziennie.
  4. Posiadacz Karnetu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Karnet upoważnia.
  5. Jeżeli Kupującym jest osoba inna niż Posiadacz Karnetu, wręczenie Karnetu Posiadaczowi Karnetu powoduje cesję wierzytelności wobec Baltica Wellness & Spa z tytułu zakupu Karnetu i wejście Posiadacza Karnetu w pozycję prawną Kupującego.

  B. Prezenty Spa

  1. Baltica Wellness & Spa posiada w ofercie następujące rodzaje Prezentów Spa:
   1.1. Prezenty Spa na wybrane zabiegi, wystawiane w zależności od okoliczności, na życzenie Gościa
   1.2. Promocyjne Prezenty Spa, na których można zakupić bieżącą promocję obowiązującą w Baltica Wellness & Spa.
  2. Prezent Spa na wybrane zabiegi jest ważny 3 miesiące od daty sprzedaży. Rezerwacji zabiegów należy dokonać najpóźniej 3 tygodnie przed upływem ważności. Osoba posiadająca Prezent Spa akceptuje warunki zakupu i realizacji Prezentów Spa Baltica Wellness & Spa. Prezent Spa na wybrane zabiegi upoważnia do korzystania z usług Baltica Wellness & Spa jedynie w cenach regularnych.
  3. Promocyjny Prezent Spa upoważnia do skorzystania tylko z zakupionej oferty promocyjnej, zgodnie z datą ważności. Nie ma możliwości przedłużenia terminu wykorzystania Prezentu Spa. Osoba posiadająca Prezent Spa akceptuje warunki zakupu i realizacji Prezentów Spa Baltica Wellness & Spa. Rezerwacji zabiegów należy dokonać najpóźniej 3 tygodnie przed upływem terminu ważności.
  4. Żadne zabiegi i usługi, wykonywane na podstawie Prezentu Spa nie podlegają zwolnieniu z podatku VAT. Faktura VAT na zakup Prezentu Spa wystawiana jest zawsze z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Faktura VAT ZW może zostać wystawiona na usługi rehabilitacyjne jedynie na podstawie skierowania lekarskiego.

  C. Pakiety Day-Spa

  1. Pakiety Day-Spa oferowane w sprzedaży przez Baltica Wellness & Spa opisane są w bieżącej ofercie Baltica Wellness & Spa dostępnej na stronie: https://spabaltica.pl/pakiety-spa/
  2. Do skorzystania z Pakietu Day-Spa uprawnia dokument Pakietu Day-Spa.
  3. Posiadacz Pakietu Day-Spa uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnych zabiegów, na które Pakiet Day-Spa został wystawiony.
  4. Pakiety Day-Spa są ważne 3 miesiące od daty sprzedaży.

  D. Karty Podarunkowe

  1. Warunki ogólne
   1.1. Pazim Sp. z o.o. oferuje sprzedaż Kart Podarunkowych, tj. kart magnetycznych wydanych przez Pazim Sp. z o.o. na okaziciela, uprawniających Posiadaczy do korzystania z usług Baltica Wellness & Spa w zakresie zakupionych i zapisanych na karcie ilości punktów.
   1.2. Sprzedaż Kart Podarunkowych prowadzona jest bezpośrednio w Baltica Wellness & Spa oraz przez Internet – na stronie www.spabaltica.pl, poprzez złożenie formularza zamówienia.
   1.3. Każda Karta Podarunkowa posiada zapisaną ilość zakupionych przez Kupującego punktów, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 50 punktów dla każdej Karty Podarunkowej.
   1.4. Wartość Karty Podarunkowej odpowiada ilości punktów na niej zapisanych, co oznacza, że 1 punkt równy jest wartości 1 zł.
   1.5. Na zakup Karty Podarunkowej nie obowiązują żadne rabaty pracownicze oraz inne karty rabatowe honorowane w Baltica Wellness & Spa.
   1.6. Każdy Posiadacz aktywnej Karty Podarunkowej może korzystać z usług znajdujących się w ofercie Baltica Wellness & Spa, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z zabiegów wymaga uprzedniej rezerwacji.
   1.7. Każdy Użytkownik aktywnej Karty Podarunkowej  może korzystać z Usług znajdujących się w ofercie  Centrum Spa, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z zabiegów wymaga uprzedniej rezerwacji.
   1.8. Ponieważ Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, dlatego też Pazim Sp. z o.o., ani Baltica Wellness & Spa nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z niej przez osoby, które weszły w jej posiadanie bez wiedzy lub woli Kupującego lub Posiadacza.
   1.9. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu przez Kupującego. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może być przedłużony.
  2. Zasady korzystania
   2.1. Przy realizacji Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo wypłaty różnicy między wartością zakupionych Usług i wartością punktów zapisanych na Karcie. Powyższa różnica może być wykorzystana przez Posiadacza w ramach kolejnych Usług w okresie ważności Karty Podarunkowej.
   2.2. Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy, jeżeli wartość wykorzystanych Usług, jest wyższa niż wartość punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej.
   2.3. Posiadacz może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zapisanych na Karcie Podarunkowej punktów lub do upływu terminu jej ważności.
   2.4. Pazim Sp. z o.o. lub Baltica Wellness & Spa ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności, w przypadku:
   2.4.1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
   2.4.2. braku środków na Karcie Podarunkowej,
   2.4.3. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
  3. Rozliczenia i reklamacje
   3.1. Posiadacz ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej – informacji udziela bezpośrednio Baltica Wellness & Spa pod numerem telefonu +48 607 751 329 lub elektronicznie  za pośrednictwem adresu: info@spabaltica.pl.
   3.2. Wszelkie reklamacje składa się na piśmie bezpośrednio w Baltica Wellness & Spa w godzinach jego otwarcia lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: reklamacje@spabaltica.pl.
   3.3. Pazim Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich złożenia przez Posiadacza.
  4. Postanowienia końcowe4.1. Kupujący, który nabył Kartę Podarunkową przez Internet, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni od daty nabycia Karty Podarunkowej dokonać jej zwrotu i odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie w Baltica Wellness & Spa oświadczenia o odstąpieniu oraz przedstawienie dokumentu księgowego potwierdzającego zakup.
   4.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.spabaltica.pl oraz w Baltica Wellness & Spa. Na żądanie Posiadacza, Pazim Sp. z o.o. przekaże Posiadaczowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
   4.3. Pazim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.spabaltica.pl oraz w Baltica Wellness & Spa.

  III. Rezerwacja usług

  1. Rezerwacji usługi Baltica Wellness & Spa, Posiadacz Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa może dokonać osobiście lub kontaktując się z recepcją Obiektu za pośrednictwem:
   1.1. poczty elektronicznej na adres e-mail: rezerwacje@spabaltica.pl,
   1.2. telefonicznie pod numerem 607 751 329
  2. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać co najmniej żądaną datę wykonania usługi oraz informację dotyczącą rodzaju usługi Baltica Wellness & Spa, na którą dokonywana jest rezerwacja tj.: nazwę zabiegu bądź zabiegów lub pakietu, zgodnie z aktualną ofertą znajdującą się na stronie internetowej www.spabaltica.pl, imię i nazwisko osoby, dla której rezerwacja ma zostać wykonana oraz numer telefonu do kontaktu.
  3. Rezerwację dokonywaną poprzez pocztę elektroniczną uznaje się za skutecznie dokonaną pod warunkiem jej potwierdzenia przez Baltica Wellness & Spa w ciągu 48 godzin od daty otrzymania rezerwacji, na adres poczty elektronicznej widniejący w przesłanej wiadomości.
  4. Rezerwacja dokonywana telefonicznie podlega potwierdzeniu bezpośrednio w trakcie jej składania.
  5. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji w sposób określony w ustępie 3 i 4, rezerwacja nie zostaje dokonana.
  6. Rezerwacja zabiegów powinna być dokonana w okresie co najmniej 3 tygodni przed datą upływu ważności Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa. W przypadku zgłoszenia rezerwacji zabiegu po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Baltica Wellness & Spa dokona rezerwacji zabiegu wyłącznie w przypadku dostępności poszczególnych zabiegów oraz w terminach zaoferowanych przez Baltica Wellness & Spa. Baltica Wellness & Spa nie odpowiada za niemożliwość skorzystania z zakupionej oferty w każdym przypadku, gdy zgłoszenie rezerwacji zabiegów nastąpi w okresie krótszym aniżeli 3 tygodnie do daty upływu ważności Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa. W szczególności, w takim przypadku posiadacz dokumentu nie będzie uprawniony do skorzystania z innego nieodpłatnego zabiegu bądź do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany zabieg.
  7. Klauzula dotycząca wykorzystania danych osobowych:Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PAZIM Sp. z o.o., pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,
   2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pazim.pl,
   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
   5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
   7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

  IV. Szatnie, przechowanie, strój.

  1. Za przedmioty pozostawione w szatniach, przebieralniach i szafkach na garderobę prowadzący Baltica Wellness & Spa nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  2. Gość może wypożyczyć szlafrok lub ręcznik (szczegóły w recepcji na II piętrze).
  3. Wszelkie rzeczy osobiste należy pozostawić w szatni.
  4. O każdorazowym zagubieniu lub zniszczeniu transpondera z kluczem bądź samego klucza do szatni Gość zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie obsługę recepcji oraz uiścić opłatę dodatkową 30 zł.
  5. Wszystkie rzeczy pozostawione przez Klientów w szatniach będą przechowywane do 7 dni od dnia ich znalezienia. Klient ma prawo zgłosić zagubienie rzeczy ustalając termin jej odbioru, wówczas na jego prośbę, rzecz zostanie przechowywana do chwili jej odebrania. Po upływie ustalonego z Klientem terminu przechowywania, nie będzie możliwości odebrania zagubionej rzeczy.

  V. Strefa Wellness

  1. Strefa Wellness jest czynna codziennie od poniedziałku do czwartku od 15.00 do 21.00, od piątku do niedzieli od 11.00 do 21.00. Pobyt w Strefie Wellness należy zakończyć do godz. 20.45.
  2. Dzieci i młodzież mogą korzystać ze Strefy Wellness tylko w towarzystwie rodzica bądź prawnego opiekuna. Przed skorzystaniem ze Strefy Wellness rodzic bądź prawny opiekun zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie w recepcji Obiektu, na II piętrze.
   1. Strefa Sauny jest strefą nietekstylną, co oznacza, że korzystający z Sauny muszą liczyć się z tym, że inne osoby korzystające z tej Strefy będą nagie.
  3. W Strefie Wellness świadczy się usługi z wykorzystaniem m.in.: łaźni aromatycznej, łaźni osmańskiej, łaźni parowej, caldarium, tepidarium, groty śnieżnej, natrysków wrażeń, trzech basenów jacuzzi, sauny.
  4. Przy zakupie biletu albo okazaniu Karnetu, Karty Podarunkowej, Pakietu Day-Spa lub Prezentu Spa wydawany jest transponder z kluczem do szatni.
  5. Opłata za dodatkowe usługi znajdujące się na terenie Strefy Wellness, a nieobjęte opłatą za wstęp do Strefy Wellness (łaźnia wodno–błotna Rassoul i gabinet Ceremoniału Hammam) oraz za wydłużony czas pobytu w Strefie Wellness, podlega uregulowaniu natychmiast po opuszczeniu Strefy, w recepcji na II piętrze.
  6. Na terenie Strefy Wellness mają prawo przebywać wszystkie osoby posiadające ważny bilet wstępu. Rodzic bądź prawny opiekun przed wejściem z dzieckiem zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie znajdujące się w recepcji Obiektu. Dziecko może przebywać w Strefie Wellness tylko w towarzystwie prawnego opiekuna bądź rodzica.
  7. Zabrania się korzystania ze Strefy Wellness osobom z chorobami zakaźnymi, widocznymi chorobami skóry, otwartymi ranami itp.
  8. Ze względów zdrowotnych zalecany czas przebywania w Strefie Wellness nie powinien przekraczać 5 godzin dziennie.
  9. Zakazuje się używania telefonów komórkowych w Strefie Wellness.
  10. Wyposażenie i wszelkie urządzenia w Strefie należy traktować z należytą troską.
  11. Obowiązuje zakaz przynoszenia ze sobą przedmiotów szklanych i innych niebezpiecznych przedmiotów.
  12. W Strefie Wellness obowiązuje czyste obuwie basenowe. Wymagane jest posiadanie ręcznika.
  13. Do jacuzzi nie wolno wchodzić w obuwiu kąpielowym, a przed wejściem należy bezwzględnie umyć całe ciało pod prysznicem.
  14. W Strefie Wellness zakazane jest używanie produktów kosmetycznych (mydła, szamponu, olejków, masek, farb do włosów itp.)

  A. Grota Śnieżna

  1. Grota Śnieżna jest integralną częścią Strefy Wellness Baltica Wellness & Spa.
  2. Równocześnie w Grocie może przebywać maksymalnie 6 osób.
  3. Temperatura w Grocie może spaść do -15°C.
  4. Korzystanie z Groty po obfitym posiłku jest niewskazane.
  5. Przed wejściem do Groty należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
  6. Nie zaleca się wchodzenia do Groty podczas produkcji śniegu.
  7. Do Groty nie należy wchodzić z ręcznikami.
  8. W Grocie obowiązuje strój kąpielowy.
  9. Pobyt w Grocie powinien wynosić nie więcej niż 10 minut.
  10. Po pobycie w Grocie należy wypocząć około 15 – 20 minut. Wskazane jest picie w umiarkowanych ilościach wód mineralnych.
  11. Przed i po pobycie w Grocie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
  12. Wskazane jest korzystanie z Groty Śnieżnej przy następujących schorzeniach i stanach:
   12.1. zaburzenia przemiany materii (otyłość),
   12.2. przewlekłe stany zapalne stawów i zapalenia okołostawowe,
   12.3. nerwobóle.
  13. Niewskazane jest korzystanie z Groty Śnieżnej przy następujących schorzeniach i stanach:
   13.1. niewydolność krążenia,
   13.2. choroba nadciśnieniowa,
   13.3. stany wyciszenia,
   13.4. skłonność do krwawień,
   13.5. stany chorobowe w okresie ostrym,
   13.6. ciąża.
  14. Do Groty Śnieżnej nie należy wchodzić w obuwiu basenowym.

  B. Łaźnie (łaźnia parowa, osmańska, aromatyczna i caldarium)

  1. Łaźnie są integralną częścią Strefy Wellness Baltica Wellness & Spa.
  2. Korzystanie z Łaźni po obfitym posiłku jest niewskazane.
  3. Przed wejściem do Łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  4. Przed wejściem do Łaźni należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
  5. Przed wejściem do Łaźni należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
  6. W Łaźni obowiązuje strój kąpielowy.
  7. Zabrania się używania własnych produktów kosmetycznych: peelingów, żeli, masek, kremów etc.
  8. Pobyt w Łaźni powinien wynosić od 15 do 30 minut.
  9. Pobyt w Łaźni powinien zakończyć się wychłodzeniem ciała zimnym prysznicem – niewskazane jest używanie mydła.
  10. Po pobycie w Łaźni należy wypocząć około 15 – 20 minut. Wskazane jest picie wód mineralnych  w umiarkowanych ilościach.
  11. Przed i po pobycie w Łaźni przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
  12. Wskazane jest korzystanie z Łaźni przy następujących schorzeniach i stanach:
   12.1. zaburzenia przemiany materii (otyłość),
   12.2. przewlekłe stany zapalne stawów i zapalenia okołostawowe,
   12.3. nerwobóle.
  13. Niewskazane jest korzystanie z Łaźni przy następujących schorzeniach i stanach:
   13.1. niewydolność krążenia,
   13.2. choroba nadciśnieniowa,
   13.3. stany wyciszenia,
   13.4. skłonność do krwawień,
   13.5. stany chorobowe w okresie ostrym,
   13.6. ciąża.

  C. Natryski Wrażeń

  1. Natryski Wrażeń są integralną częścią Strefy Wellness Baltica Wellness & Spa.
  2. W każdej kabinie mogą przebywać 1 – 2 osoby równocześnie.
  3. Natryski Wrażeń nie mają zastosowania jako zwykłe prysznice. Zakazane jest używanie produktów kosmetycznych podczas kąpieli (mydła, szamponu, olejków do kąpieli itp.).
  4. Każda kabina posiada swój własny program:
   4.1. kabina Burza Karaibska:
   – Pierwszy program wywołuje ciepły, nasączony tropikalnym zapachem deszcz.  Jednocześnie z deszczem   zapala się światło.
   – Drugi program wywołuje zimny deszcz w postaci mżawki.
   – Trzeci program uruchamia ciepły deszcz z bocznych i górnych dysz.
   4.2. kabina Polarny Fresh:
   – Pierwszy program rozpoczyna się od zimnego deszczu z aromatyczną mgiełką.
   – Drugi program rozpoczyna się zimnym deszczem w postaci ulewy.
   4.3. kabina Burza Tropikalna:
   – Pierwszy program rozpoczyna się ciepłym deszczem, w kabinie roznosi się zapach aromatycznej mgiełki.
   – Drugi program wywołuje zimny deszcz w postaci mgiełki.
   – Trzeci program uruchamia naprzemienny zimny i ciepły deszcz.
  5. Po zakończeniu działania programu Natryski wyłączają się samoczynnie.
  6. Opuszczając kabinę Natrysków Wrażeń należy pozostawić porządek.

  D. Łaźnia wodno-błotna  (Rassoul)

  1. Łaźnia wodno-błotna jest integralną częścią Strefy Wellness Baltica Wellness & Spa. Skorzystanie z Łaźni wodno-błotnej podlega osobnej, dodatkowej opłacie.
  2. Łaźnia składa się z dwóch części: kabiny parowej Rassoul oraz pomieszczenia do masażu.
  3. W  Łaźni panuje temperatura 43 – 46 oC i wilgotność powietrza na poziomie 100%.
  4. W kabinie parowej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby równocześnie.
  5. Zabrania się korzystania z kabiny parowej Rassoul podczas trwania zabiegu w pomieszczeniu do masażu.
  6. Korzystanie z Łaźni po obfitym posiłku jest niewskazane.
  7. Przed wejściem do Łaźni należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
  8. Przed wejściem do Łaźni należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała, mogą też zostać zabrudzone błotem.
  9. W Łaźni wodno-błotnej obowiązuje strój kąpielowy.
  10. Po wejściu do kabiny parowej Rassoul terapeuta uruchamia następujący program:
   10.1. Etap I – w czasie którego błota są nanoszone na ciało z ominięciem okolic twarzy.
   10.2. Etap II – w którym następuje oczyszczanie porów oraz rozpuszczanie substancji toksycznych, co umożliwia skórze regenerację.
   10.3. Etap III – na zakończenie kąpieli błotnej, na kąpiących się spada delikatny, ciepły deszczyk, który opłukuje i oczyszcza ciało. Na tym etapie skóra jest już optymalnie przygotowana na dalsze zabiegi kosmetyczne i posiada szczególną zdolność wchłaniania substancji pielęgnujących. Po skończeniu prysznica włącza się ponownie światło żółte.
  11. Po skończonym zabiegu w kabinie parowej sugerowane jest skorzystanie z prysznica znajdującego się przy wejściu do kabiny.
  12. Maseczki błotne dostarczane są bezpośrednio do gabinetu. Maseczkę błotną można nałożyć samemu lub poprosić o to terapeutę Spa.
  13. Zabrania się używania własnych produktów kosmetycznych: peelingów, żeli, masek, kremów etc.
  14. Wskazane jest korzystanie z Łaźni wodno-błotnej przy następujących schorzeniach i stanach:
   14.1. zaburzenia przemiany materii (otyłość),
   14.2. przewlekłe stany zapalne stawów i zapalenia okołostawowe,
   14.3. nerwobóle,
   14.4. oczyszczanie skóry z toksyn,
   14.5. bóle reumatyczne (po konsultacji lekarskiej).
  15. Niewskazane jest korzystanie z Łaźni wodno-błotnej przy następujących schorzeniach i stanach:
   15.1. niewydolność krążenia,
   15.2. choroba nadciśnieniowa,
   15.3. stany wyciszenia,
   15.4. skłonność do krwawień,
   15.5. stany chorobowe w okresie ostrym,
   15.6. ciąża,
   15.7. uczulenie na jod (w przypadku korzystania z maseczek błotnych).

  E. Sauna sucha

  1. Sauna jest integralną częścią Strefy Wellness Baltica Wellness & Spa.
  2. Maksymalnie w Saunie może przebywać 20 osób równocześnie.
  3. Korzystanie z Sauny po obfitym posiłku jest niewskazane.
  4. Przed wejściem do Sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
  5. Przed wejściem do Sauny należy bezwzględnie zdjąć strój kąpielowy oraz obuwie basenowe.
  6. Przed wejściem do Sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
  7. Do Sauny należy wchodzić z ręcznikiem, który służy jako podkładka na ławę.
  8. Z sauny można korzystać w pareo / ręczniku zgodnie z zasadami saunowania – siadając lub kładąc się na ławkach w taki sposób, aby żadna cześć ciała (także stopy) nie stykała się bezpośrednio z deskami. Należy użyć w tym celu pareo lub ręcznika.
  9. Z miejsc siedzących w saunie można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich (np. ręcznikiem) – dotyczy to także przestrzeni pod stopami.
  10. Zabrania się używania własnych produktów kosmetycznych: peelingów, żeli, masek, kremów etc.
  11. Pierwszy pobyt w Saunie może trwać od 6 do 12 minut, następnie należy ochłodzić ciało zimnym prysznicem lub pobytem w Grocie Śnieżnej. Następnie należy odpocząć na leżankach (6 – 12 minut).  W kolejnych wejściach do Sauny (wskazane maksymalnie trzy wejścia w ciągu jednego pobytu w Strefie Wellness) przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut.
  12. Pobyt w Saunie rozpoczyna się od najniższej ławy stopniowo przechodząc na wyższe stopnie (w zależności od samopoczucia), gdzie panuje wyższa temperatura.
  13. Pobyt w Saunie powinien zakończyć się zawsze wychłodzeniem ciała zimnym prysznicem – niewskazane jest używanie mydła.
  14. Po skorzystaniu z Sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut.  Wskazane jest picie wód mineralnych w umiarkowanych ilościach.
  15. Przed i po pobycie w Saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.
  16. Z Sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Sauny i innych urządzeń po konsultacji ze swoim lekarzem.
  17. Wskazane jest korzystanie z Sauny przy następujących schorzeniach i stanach:
   17.1. poprawa wyglądu skóry,
   17.2. potrzeba rozluźnienia mięśni,
   17.3. potrzeba oczyszczenia ciała,
   17.4. potrzeba zwiększenia odporności.
  18. Niewskazane jest korzystanie z Sauny przy następujących schorzeniach i stanach:
   18.1. przewlekłe schorzenia gośćcowe,
   18.2. zwyrodnienie stawów,
   18.3. nadciśnienie tętnicze (wczesny stan chorobowy),
   18.4. stany pourazowe narządu ruchu,
   18.5. ostre zmiany trądzikowe,
   18.6. przewlekłe stany zapalne narządów rodnych.
 • Regulamin sklepu on-line

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług lub towarów oferowanych w Sklepie Internetowym dostępny pod adresem internetowym spabaltica.pl
  2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS 0000148810, , o kapitale zakładowym 153.267.157,50 zł; NIP 851-020-83-82, REGON 005432744; adres poczty elektronicznej: sklep@spabaltica.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 91 359 44 00.
  3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, z tym zastrzeżeniem, że jest warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych.
  5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  6. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
   a) BOK – Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji,
   b) Cena – określona w złotych polskich cena brutto towaru lub usługi w Sklepie Internetowym. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że szczególne warunki Promocji stanowią inaczej.
   c) Hasło – określony przez Klienta podczas tworzenia Konta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;
   d) Klient– korzystająca z usług Sklepu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
   e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym we własnym imieniu, który to zakup nie jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
   f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z podstawowych i dodatkowych funkcjonalności/usług.
   g) Koszyk – Usługa Elektroniczna polegająca na umożliwieniu Klientowi łatwego złożenia Zamówienia Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów.
   h) Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta.
   i) Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących w szczególności Produktów, w tym nowościach i promocjach;
   j) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym usługa lub towar;
   k) Promocje – szczególne warunki świadczenia usług lub sprzedaży towarów, z których Klient może skorzystać na odrębnych zasadach określonych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
   l) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   m) Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin.
   n) Sklep Internetowy – platforma stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www. spabaltica.pl.;
   o) Sprzedawca – Pazim Sp. o.o., adres: 70-419 Szczecin, pl. Rodła 8, KRS 0000148810, NIP 851-020-83-82, REGON 005432744.
   p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana w trybie określonym Regulaminem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość między Sprzedawca i Klientem.
   r) Usługa Elektroniczna – świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług elektronicznych.
   s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

  II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

  1. Klient, za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma dostęp do następujących, Usług Elektronicznych:
   a) prowadzenie Konta,
   b) możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
   c) Koszyk;
   d) Newsletter.
  2. Klienci, którzy utworzyli Konto w Sklepie Internetowym, dodatkowo mają dostęp do usługi:
   a) podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się do Konta;
   b) przechowywania i dostępu do historii Zamówień i Rezerwacji.
  3. Korzystanie z Konta wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracji i zaakceptowania Regulaminu.
  4. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klientowi ma możliwość wielokrotnej zmiany Hasła.
  5. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Klient udostępnił Hasło.
  6. Z chwilą otrzymania przez Klienta na adres e-mail podany w formularzu rejestracji potwierdzenia Sprzedawcy zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej na warunkach określonych w Regulaminie.
  7. Konto Klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
  8. Założenie Konta nie jest wymagane, do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wprowadzić taki wymóg w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  9. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk gromadzi wybrane Produkty. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  10. Newsletter udostępniany jest na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
  11. Korzystając z Usług Elektronicznych Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a) podawania w formularzach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wymaganych danych oraz ich bieżącej aktualizacji;
   b) korzystania z dostępnych usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
   c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych prawem lub naruszające prawa osób trzecich.
  12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres: Pazim Sp. z o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@spabaltica.pl;
  13. W opisie reklamacji należy podać: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
  15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych:
   a) w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
   b) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
   – braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat albo
   – rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.
   c) Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.

  III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym następuje w kolejnych, niżej wskazanych:
   a) dodanie wybranego Produkt do Koszyka i przejście do formularza Zamówienia,
   b) Klient posiadający Konto jedynie potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, takich jak:
   1) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem:
   – imię i nazwisko,
   – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   – adres poczty elektronicznej,
   – numer telefonu kontaktowego,
   – danych dotyczących Produkt/ów, ich ilość,
   – miejsca dostawy i jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy,
   – sposobu płatności,
   2) w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem dodatkowo,
   – nazwa firmy,
   – jeśli Klient zażądał w formularzu Zamówienia wystawienia faktury VAT, również numeru NIP
   c) W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
   d) Po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu formularza Zamówienia Klient składa Zamówienie w oknie „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
   e) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
   f) W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu.
   g) Sprzedawca w odpowiedzi na złożone Zamówienie niezwłocznie wysyła automatyczną wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
   h) Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z:
   – potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia albo
   – informacją o braku możliwości realizacji Zamówienia na określone Produkty,
   – odmowie realizacji Zamówienia.
  2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  3. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
  4. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia w zakresie określonych Produktów, BOK skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia realizacji Zamówienia pozostałych, dostępnych Produktów. W takim przypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie.
  5. Z ważnych przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Sprzedawca może nie przyjąć odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem.
  6. Klient, do czasu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia, może anulować Zamówienie bez ponoszenia kosztów. W celu anulowania Zamówienia Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą przez BOK.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, odmowy jego realizacji albo anulowania Zamówienia (ust. 4, ust. 5 i ust. 6 powyżej), Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w takim zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
  8. Wraz z rozwojem działalności Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzać w Regulaminie inne sposoby składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

  IV. PŁATNOŚCI

  1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności, w szczególności:
   a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
  2. Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.
  3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu lub sposobu dostawy. Dostępne sposoby płatności mogą również ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
  4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje, iż nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

  V. DOSTAWA

  1. Dostawa Produktu jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
  3. Dostępne aktualnie sposoby dostawy Produktu oraz jej koszty są określone w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym.
  4. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Regulaminie, Sprzedawca udostępnia Klientom następujące sposoby dostawy Produktu:
   a) przesyłka kurierska,
   b) Poczta Polska
   c) odbiór osobisty w Salonie.
  5. Przewidywany czas dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 dni robocze od zaksięgowania płatności dla przesyłek krajowych i do 6 dni roboczych od zaksięgowania płatności dla przesyłek zagranicznych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
  6. Na łączny termin dostawy Produktu składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez kuriera.
  7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia uznania kwotą Ceny rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  8. Czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Zamówienie” w Sklepie Internetowym.
  9. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty Produktów w Salonie poprzez udostępnienie takiej opcji w formularzu Zamówienia.

  VI. REKLAMACJE

  1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje składa się pisemnie na adres: Pazim Sp. o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu wymagane jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy weryfikacji Produktu.
  3. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany produktu, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który zawarł Umowę Sprzedaży jako Konsument.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów określonych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
  4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wynosi 14 dni od daty odbiory Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia liczony jest od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – termin do odstąpienia liczony jest od odebrania pierwszego z Produktów.
  5. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient składa Sprzedawcy oświadczenie, w którym jednoznacznie informuje o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na przykład:
   a) pisemnie na adres: Pazim Sp. o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin;
   b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spabaltica.pl
  6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Klient ponosi koszty wysyłki zwracanego produktu.
  8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient.
  9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  10. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: Pazim Sp. z o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.

  VIII. LICENCJA

  Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego.

  IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
  4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego.
  5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

  X. ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
  2. Sprzedawca w każdym czasie może dokonać zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą informacji przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klientów posiadający Konto mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
  4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed datą zmiany Regulaminu.

  XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

  1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. Odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 złotych.
  6. Wszelkie spory powstałe rozstrzygane będą przed sądem właściwym wg siedziby Sprzedawcy.

  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2019 r.
  2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
  3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL spabaltica.pl/regulamin/ gdzie Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
  4. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.