1. Warunki ogólne

1.1. Pazim Sp. z o.o. oferuje sprzedaż Kart Podarunkowych, tj. kart magnetycznych wydanych przez Pazim Sp. z o.o. na okaziciela, uprawniających Posiadaczy do korzystania z usług Baltica Wellness & Spa w zakresie zakupionych i zapisanych na karcie ilości punktów.
1.2. Sprzedaż Kart Podarunkowych prowadzona jest bezpośrednio w Baltica Wellness & Spa oraz przez Internet – na stronie www.spabaltica.pl oraz www.spabaltica.pl, poprzez złożenie formularza zamówienia.
1.3. Każda Karta Podarunkowa posiada zapisaną ilość zakupionych przez Kupującego punktów, z tym zastrzeżeniem, że nie może ona być niższa niż 50 punktów dla każdej Karty Podarunkowej.
1.4. Wartość Karty Podarunkowej odpowiada ilości punktów na niej zapisanych, co oznacza, że 1 punkt równy jest wartości 1 zł.
1.5. Na zakup Karty Podarunkowej nie obowiązują żadne rabaty pracownicze oraz inne karty rabatowe honorowane w Baltica Wellness & Spa.
1.6. Każdy Posiadacz aktywnej Karty Podarunkowej może korzystać z usług znajdujących się w ofercie Baltica Wellness & Spa, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z zabiegów wymaga uprzedniej rezerwacji.
1.7. Każdy Użytkownik aktywnej Karty Podarunkowej może korzystać z Usług znajdujących się w ofercie Centrum Spa, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z zabiegów wymaga uprzedniej rezerwacji.
1.8. Ponieważ Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, dlatego też Pazim Sp. z o.o., ani Baltica Wellness & Spa nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z niej przez osoby, które weszły w jej posiadanie bez wiedzy lub woli Kupującego lub Posiadacza.
1.9. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 miesięcy od dnia jej zakupu przez Kupującego. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może być przedłużony.

2. Zasady korzystania

2.1. Przy realizacji Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo wypłaty różnicy między wartością zakupionych Usług i wartością punktów zapisanych na Karcie. Powyższa różnica może być wykorzystana przez Posiadacza w ramach kolejnych Usług w okresie ważności Karty Podarunkowej.
2.2. Posiadacz zobowiązany jest do zapłaty różnicy, jeżeli wartość wykorzystanych Usług, jest wyższa niż wartość punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej.
2.3. Posiadacz może posługiwać się Kartą Podarunkową wielokrotnie, do wyczerpania zapisanych na Karcie Podarunkowej punktów lub do upływu terminu jej ważności.
2.4. Pazim Sp. z o.o. lub Baltica Wellness & Spa ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności, w przypadku:
2.4.1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
2.4.2. braku środków na Karcie Podarunkowej,
2.4.3. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.

3. Rozliczenia i reklamacje

3.1. Posiadacz ma prawo w każdym czasie do sprawdzenia aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej – informacji udziela bezpośrednio Baltica Wellness & Spa pod numerem telefonu +48 91 359 44 00 lub elektronicznie za pośrednictwem adresu: info@spabaltica.pl.
3.2. Wszelkie reklamacje składa się na piśmie bezpośrednio w Baltica Wellness & Spa w godzinach jego otwarcia lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: reklamacje@spabaltica.pl.
3.3. Pazim Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty ich złożenia przez Posiadacza.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Kupujący, który nabył Kartę Podarunkową przez Internet, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni od daty nabycia Karty Podarunkowej dokonać jej zwrotu i odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie w Baltica Wellness & Spa oświadczenia o odstąpieniu oraz przedstawienie dokumentu księgowego potwierdzającego zakup.
4.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.spabaltica.pl oraz w Baltica Wellness & Spa. Na żądanie Posiadacza, Pazim Sp. z o.o. przekaże Posiadaczowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
4.3. Pazim Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmienione warunki regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.spabaltica.pl oraz w Baltica Wellness & Spa.